ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 

A Bérbeadó és a Bérlő közötti kisraktár bérlésre vonatkozó jogviszony egyéni feltételrendszerét, alapvető szabályait a Bérleti szerződés, részletes szabályait jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza.

 

 1. Fogalmi meghatározások
  • Bérbeadó: A Bérleti Szerződésben meghatározott AGIVA Szolgáltató Kft., amely a Bérlemény tulajdonosa/kezelője.
  • Bérlemény: A Bérleti szerződésben meghatározott önállóan zárható helyiség(ek), melyet a Bérlő a Bérbeadótól bérbe vett.
  • Bérleti díj: A Bérlemény használatáért havonta előre a hónap 5. napjáig fizetendő összeg.
  • Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok: összefoglalóan jelenti a Bérleti Szerződést, a jelen ÁSZF-t, a Házirendet és a bérleti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokat.
  • Bérleti szerződés: A bérleti jogviszonyra vonatkozó alapvető, és egyéni szabályokat tartalmazó dokumentum.
  • Bérlő: A Bérleti szerződésben meghatározott személy, vagy cég, aki/amely a Bérlemény kizárólagos használatára jogosult.
  • Birtokbaadás: Az az időpont, amikortól a Bérlő a Bérlemény használatára jogosult.
  • Felek: A Bérlő és a Bérbeadó együttesen.
  • Harmadik fél: Minden olyan személy, vagy vállalkozás, aki/amely nem a Bérlő és nem a Bérbeadó.
  • Házirend: A Bérbeadó tulajdonában lévő ingatlan, és a hozzá tartozó eszközök, felszerelések, vagyontárgyak használatával, megközelítésével igénybe vételével kapcsolatban a Bérbeadó által egyoldalúan megállapított szabályok összessége.
  • Ingóságok: A Bérlő által a Bérleményeben elhelyezett tárgyak összessége.
  • Óvadék: A Bérleti szerződés megkötésekor fizetendő, a Bérlő szerződéses kötelezettségeinek nem, illetőleg nem szerződésszerű teljesítésének biztosítékául szolgáló összeg.
  • Szolgáltatások: A Bérleménnyel kapcsolatban a Bérbeadó által ingyenesen, vagy külön térítési díj ellenében vállalt tevékenységek.
  • Tiltott Ingóságok: Minden olyan ingóság, melynek elhelyezése a Bérleményben tilos.

 

 1. A bérleti jogviszony
  • A Bérbeadó bérebe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérleti szerződésben meghatározott helyisége(ke)t (Bérlemény) az ott meghatározott időre, és pénzügyi feltételek mellett.
  • Ha a Bérleti szerződés máshogy nem rendelkezik, a Bérlő a Bérleményt nem adhatja bérbe, használatát harmadik fél számára nem engedélyezheti. A Bérlő felel ezen előírás megszegéséből eredő minden nemű kárért. A Bérlemény bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokba ütköző hasznosítása esetén a Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felbontani.
  • A bérleti jogviszony Bérleti szerződésben meghatározott feltételei kizárólag írásban, a Felek kölcsönös megállapodása alapján módosíthatók. Az ÁSZF-et és a Házirendet a Bérbeadó bármikor egyoldalúan jogosult módosítani.
  • Az ÁSZF-et és a Házirendet a Bérbeadó köteles a honlapján (http://www.raktar-kiado.hu) legkésőbb azok életbelépésével/módosulásával egyidejűleg közzétenni. A közzétett ÁSZF-nek és Házirendnek kötelezően tartalmaznia kell érvénybe lépésük dátumát.
  • Amennyiben Bérlő az ÁSZF és/vagy a Házirend módosítással nem ért egyet, úgy a módosítás közzétételétől számított 30 napon belül jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, de ebben az esetben kártérítést vagy a bérleti jogviszony megszűnésével felmerülő költségeit nem követelheti a Bérbeadótól.

 

 1. Bérleti díj, óvadék, fizetési feltételek
  • A Bérlő a Bérleti díj összegét, havonta előre a hónap 5. napjáig, külön felszólítás és értesítés nélkül köteles megfizetni.
  • Amennyiben a birtokbaadás napja nem a hónap első napja, az első havi Bérleti díj összege a birtokbaadás napjától a hónap utolsó napjáig számított arányosan csökkentett összeg.
  • A megfizetett bérleti díjból a Bérlő visszatérítésre nem tarthat igényt még akkor sem, ha a Bérleti jogviszony nem a hónap végével szűnik meg, kivéve, ha a Bérleti jogviszony kifejezetten és bizonyíthatóan a Bérbeadó hibájából szűnik meg.
  • A fizetés azon a napon – és csak abban az esetben – minősül teljesítettnek, amikor a fizetendő összegek a Bérbeadó bankszámláján a bank jóváírja, vagy azt a Bérlő készpénzben a Bérbeadó pénztárába befizette. Az utalási bizonylaton, vagy a bevételi pénztárbizonylaton minden esetben fel kell tűntetni a Bérlemény azonosítóját. Az azonosító feltűntetésének elmulasztásából eredő esetleges elszámolási késedelemért a Bérlő tartozik felelősséggel.
  • Bérlő a Bérleti szerződésben meghatározott mértékű óvadékot köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
   • Az óvadék a Bérlő szerződéses kötelezettségeinek nem, illetőleg nem szerződésszerű teljesítésének biztosítékául szolgál. Amennyiben Bérlő bármelyik, a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokból eredő kötelezettségét elmulasztja, különösen, ha bizonyíthatóan kárt okoz a bérleményben, az azt magába foglaló ingatlanban, annak felszerelési tárgyaiban, berendezéseiben, stb., vagy a Bérleti szerződésből származó fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, a Bérbeadó jogosult az óvadék összegéből közvetlenül kielégítést keresni.
   • Bérlő nem jogosult a mindenkor fizetendő Bérleti díjat a letett óvadék összegébe beszámítani, vagy a Bérleti díj megfizetését az óvadék visszafizetésének feltételéhez kötni.
   • Amennyiben a Bérbeadó a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő okból az óvadék összegét részben, vagy egészben igénybe veszi, írásbeli felszólításra a Bérlő köteles az óvadék összegét 15 napon belül a Bérleti szerződésben meghatározott összegre kiegészíteni.
  • A bérleti időszak befejezése után a Bérbeadó visszautalja az óvadékot, levonva az esetlegesen felmerülő, a szerződés be nem tartásából adódó költségeket.
  • Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződést a megállapodott időn belül egyoldalúan felmondja, vagy ha a bérleti szerződés a Bérlő hibája miatt szűnik meg, nem tarthat igényt az óvadékra, továbbá a Bérbeadó követelheti a jogviszonyból még hátralévő időre járó teljes bérleti díj megfizetését.
  • A Bérlő által fizetendő minden összeget mindennemű levonás nélkül kell megfizetni a Bérbeadónak, a Bérlő továbbá nem ellentételezhet, vagy számíthat be a fizetendő összegek terhére semmilyen összeget vagy követelést, kivételt képez, ha a Bérlő követelését a bíróság jogerősen megítélte, illetve ha azt a Bérbeadó kifejezetten elismerte és jóváhagyta.
  • Amennyiben a Bérlő bármely, a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségével késedelembe esik a Bérbeadó felé, úgy a Bérlő köteles tartozásán felül a Ptk. szerint szabályozott, Magyar Nemzeti Bank alapkamat + 7% késedelmi kamatot fizetni a Bérbeadó részére a késedelem minden egyes napja után. A késedelmi kamat a fizetés esedékességének napjától kerül kiszámításra.
  • Amennyiben a Bérlő bármely, a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségével 30 napos késedelembe esik, illetve a Bérbeadó legalább egyszer bizonyíthatóan felszólította a Bérlőt ezen időszak alatt, amelyre a Bérlő nem reagál, illetve nem teljesíti a kifizetést, a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja Bérleti szerződést. A késedelmes díjfizetési teljesítésre irányuló fizetési felszólítás költségei a Bérlőt terhelik.
  • A Bérlő valamennyi, a bérleti jogviszonyból és annak megszegéséből eredő, és az óvadékával nem fedezett fizetési kötelezettsége biztosítására a Bérbeadót zálogjog illeti meg a Bérlő minden ingóságán (PTK 429 §).
  • Amennyiben az óvadék nem elegendő a Bérbeadó követeléseinek kielégítésére, a Bérbeadó a hiányzó összeg erejéig lefoglalhatja a Bérlő ingóságait. Az érték kiszámításánál az ingóságok beszerzési értékének 25 %-át kell venni.
  • Zálogjog érvényesítése esetén a Bérbeadó fizetési póthatáridő megadása mellett értesítést küld a Bérlőnek. Ha a Bérlő a póthatáridőn belül sem fizeti ki a hátralékát, vagy a bérleti jogviszony megszűnése esetén – a Bérleti díj hátralék, és/vagy használati díj megfizetése mellett – a Bérlő az ingóságait nem szállítja el, a Bérbeadó a választása szerint a Bérlő költségére a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően a Bérleményt kinyithatja és:
   • értékesítheti az Ingóságokat bírósági végrehajtáson kívül,
   • átadhatja az Ingóságokat árverésszervezőnek,
   • a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint – elszállíthatja és saját belátása szerint egy közös tárolóban 250 Ft/raklap/nap + ÁFA összegért mindaddig tárolhatja azokat, amíg a Bérleti díj, valamint az egyéb követeléseinek a behajtására lehetőséget lát. A Bérbeadónak ezt követően is lehetősége van saját belátása szerint az Ingóságok értékesítésére, vagy akár azok megsemmisítésére. A megsemmisítés költségei szintén a Bérlőt terhelik.
  • A zálogjog érvényesítése esetén, a fent leírtak szerint befolyt összegből elsődlegesen levonja a zálogjog érvényesítésével felmerült költségeit, majd kielégíti a követeléseit – a Ptk. szerinti sorrendben – míg a fennmaradó összeget visszafizeti a Bérlőnek. A Bérbeadó köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően.
  • A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben lejárt tartozásait a póthatáridőt követően sem egyenlíti ki, a Bérbeadónak a teljesség igénye nélkül, az alábbi, a Bérlő által megtérítendő költségei merülhetnek fel:
   • késedelmes díjfizetési teljesítésre irányuló fizetési felszólítás költségei,
   • az elszállítás költségei,
   • a rakodás költségei,
   • a csomagolás költségei,
   • leltár készítés költségei,
   • értékbecslés költségei,
   • tárolás költségei, stb.
  • Amennyiben a zálogjoggal terhelt ingóságok értékesítése után befolyt ellenérték nem fedezi a Bérlő hátralékait, úgy a Bérbeadó továbbra is követelheti a még hátralékos összeget a Bérlőtől.
  • A Bérbeadó a Bérleti díjat a Bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem emelheti meg.
  • A hat hónapnál régebben kötött Bérleti szerződések esetében a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a Bérleti díjat minden év január 1-től az előző év KSH által közzétett inflációjának mértékével megemelje.
  • Ha a Bérbeadó a hat hónapnál régebben kötött Bérleti szerződés Bérleti díját az infláció mértékénél nagyobb mértékben kívánja megemelni, erről a Bérlőt írásban értesíti. Ha a Bérlő azt nem fogadja el, a bérleti jogviszony 30 napos határidővel megszűnik és a Felek a megszűnésre vonatkozó szabályokat kötelesek alkalmazni.
  • Ha a Bérlő a Bérleti díj felemelését tartalmazó Bérbeadói értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni és a Bérbeadó értesítésének megküldése napjától számított, 20. nap utáni Bérleti hónap első napjától, az új Bérleti díj alkalmazandó.

 

 1. Birtokbaadás, használati feltételek
  • A Bérlőt a Bérleménnyel kapcsolatban a Bérleti szerződésben meghatározott birtokbaadás napjától a bérleti jogviszony utolsó napjáig kizárólagos használat illeti meg.
  • A Bérlő a bérleti jogviszony kezdő napján a Bérbeadó képviselőjének jelenlétében veheti át a Bérleményt. Az átadás-átvételről a Felek fényképfelvételeket készítenek, és átadás-átvételi jegyzőkönyvet állítanak ki, melyet a Bérleti szerződéshez csatolnak.
  • A birtokbaadást követően a Bérlő jogosult a Bérlemény ajtaján lévő felső lakatszembe saját tulajdonú lakatot elhelyezni. Ha a Bérlő bármikor elmulasztja a Bérlemény zárását, az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel. Ha a lakat kulcsait a Bérlő elveszíti és/vagy a lakat levágása válna indokolttá, azt csak a Bérbeadó teheti meg, jegyzőkönyv felvétele, vagy a Bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján. Valamennyi ezzel járó költség a Bérlőt terheli.
  • A Bérleményt magába foglaló ingatlanra/épületbe történő bejutás a Bérbeadó tulajdonát képező kártya segítségével lehetséges. A Bérbeadó a bérleti jogviszony ideje alatt a Bérlő által igényelt számú kártyát bocsát a Bérlő rendelkezésére, melyeket a bérleti jogviszony megszűnésének a napján a Bérlő köteles visszaadni a Bérbeadó részére. A Bérlő köteles a birtokbaadás napján a kártyák értékét a Bérbeadónál letétbe helyezni. Ha a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kártyákat sérülésmentesen visszaadja, a letétet a Bérbeadó visszafizeti a Bérlő részére. A kártya elvesztése esetén, a pótlással felmerülő költségeket a Bérlő viseli. A kártya elvesztése esetén felmerülő kárért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, de a Bérlő haladéktalanul köteles azt jelezni a Bérbeadó felé, aki azt a lehető leghamarabb érvényteleníti. Ha a kártya elvesztésével a Bérlő harmadik személynek okoz kárt, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem.
  • A Bérlő belépő kártyát csak azon személyeknek adhat át, akiket a Bérleti Szerződés 1 sz. mellékletében belépésre jogosultként regisztrált. A belépésre jogosult személyekben, vagy azok adataiban történő változásról a Bérlő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bérbeadót. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlőt terheli a felelősség. A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Bérlő a Bérleti Szerződésben felsorolt egyéb személyeknek biztosította a Bérleménybe való belépést, vagy a lakatkulcs és a kártya elvesztésével/ellopásával harmadik személy hozzáférhetett a Bérleményhez.
  • A Bérlő, amennyiben a Bérleti szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a Bérleményt csak ingóságok tárolására használhatja. A Bérleményben nem folytathat folyamatos jelenlétet igénylő szolgáltatási, irodai, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet, semmilyen gazdasági- üzleti tevékenységet, nem végezheti semmilyen anyag, áru, Ingóság előállítását, javítását, karbantartását, semmilyen műszaki jellegű tevékenységet, a bérleményben csak a ki- illetve bepakolás idején tartózkodhat.
  • A Bérlő az ingóságait úgy köteles elhelyezni, hogy a Bérlemény mindenkor bezárható legyen. A Bérlemény előtt vagy azon kívül a Bérleményt magába foglaló épületben/ingatlanban semmilyen ingóságot nem hagyhat. A Bérleményen kívül hagyott ingóságokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.
  • Az épület/ingatlan nem Bérleményekhez tartozó részein hagyott ingóságokat a Bérbeadó elszállíthatja és, ha a tulajdonos személye nem megállapítható az ingóságokat azonnali hatállyal megsemmisíti. Amennyiben az ingóságok tulajdonosa megállapítható a Bérbeadó, tárolási díj kiszabása mellett, felszólítja a Bérlőt az ingóságok elvitelére, ha ezt nem teljesíti nyolc napon belül, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és érvényesíti a Bérlővel szembeni költségeit.
  • A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó tulajdonában lévő ingatlan nem akadálymentesített, az emeleti helyiségek tűz, vagy a lift meghibásodása esetén csak lépcsőn megközelíthetők, illetve hagyhatók el, ezért kerekesszékes, vagy más mozgásukban korlátozott személyek csak a szükség esetén kijutásukat segíteni képes kísérettel tartózkodhatnak az épületben.
  • A Bérlő a Bérleményt, és az azt magába foglaló ingatlant, ezek felszerelési tárgyait, és minden tartozékát a legnagyobb körültekintéssel köteles használni. Felel minden általa a Bérbeadónak, vagy harmadik személynek okozott kárért.
  • A Bérlő tevékenységével, magatartásával nem akadályozhatja, indokolatlanul nem korlátozhatja az ingatlan más Bérlőinek szabad mozgását, Bérleményének megközelítését, bérlői jogainak gyakorlását.
  • Amennyiben a Bérleti szerződés kizárólag ingóságok tárolására irányul, a Bérlő gépjárművel csak a Bérleménybe történő ki- és bepakolás idejére állhat meg az ingatlan területén, hosszabb parkolás nem engedélyezett. A rakodás idejére a Bérlő a motort köteles leállítani. A Bérbeadó jogosult a jogtalanul parkoló járműveket a Bérlő költségére ingatlanja területén kívülre szállíttatni. Az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel.
  • A Bérlő, amennyiben a Bérlemény nincs felszerelve külön mérőórával, a Bérleményben elektromos berendezést nem használhat, azokat az elektromos hálózathoz nem csatlakoztathatja. Ennek megsértése a bérleti jogviszony azonnali rendkívüli felmondását vonja maga után.
  • A Bérlő a Bérleményben semmilyen átalakítást nem hajthat végre, azt nem változtathatja meg és nem rongálhatja meg.
  • A Bérbeadó a Bérleményt jogosult legalább hat havi rendszerességgel ellenőrizni annak érdekében, hogy felmérje az esetleges karbantartási szükségleteket. A Bérlő a felmérés, és a karbantartás idejére előzetesen egyeztetett időpontban köteles a Bérbeadó számára a Bérleménybe való bejutást lehetővé tenni.
  • Tiltott ingóságnak minősül, ezért a Bérleményben el nem helyezhető:
   • Tűz, vagy robbanásveszélyes eszköz
   • Sugárzó, mérgező, vagy más az egészségre ártalmas anyagok
   • Vegyi anyag, háztartási- és/vagy ipari egyéb gáz, PB gázpalack, üzemanyag, olaj és olajszármazékok
   • Élő állat, vagy növény
   • Akkumulátor, vagy bármilyen maró anyag
   • Fegyver, lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai eszköz
   • Kábítószer
   • Pénz, ékszer, értékpapír
   • Élelmiszer, szerves-, vagy más romlandó anyag
   • Szemét, hulladék
   • Szagot, erős illatot, vagy hangot kibocsátó ingóság
   • Olyan tárgy, eszköz, melynek birtoklását jogszabály tiltja, vagy különleges engedélyhez köti
   • Jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog
   • Bármilyen olyan dolog, mely más Bérlők ingóságait, az ingatlan állapotát, vagy az ott tartózkodó személyek egészségét, testi épségét hátrányosan befolyásolhatja
   • Bármilyen olyan dolog, mely a Bérlő számára pótolhatatlan, eszmei értékkel bír
  • Tiltott ingóságoknak a Bérleményben történő elhelyezése súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben a Bérbeadó a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződésszegés elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteheti, akár a Bérleménybe bemehet, onnan a tiltott ingóságokat a Bérlő értesítése nélkül eltávolíthatja és megsemmisítheti, az illetékes hatóságokat értesítheti. Az ilyen szükségszerű kényszerintézkedésekkel felmerülő költségeket a Bérlő köteles viselni és a Bérbeadó nem felelős semmilyen bekövetkező kárért, így a Bérleményben elhelyezett ingóságokban keletkezett esetleges károkért sem. Ha a tiltott ingóságok elhelyezésével a Bérlő harmadik személynek okoz kárt, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem.
   Tiltott ingóság Bérleményben történő elhelyezése esetén a szerződés szerint fizetendő Bérleti díj háromszorosát követelheti a Bérbeadó a Bérlőtől, ha tisztázható mennyi ideig volt a tiltott ingóság a Bérleményben. Ha ezen időtartam nem állapítható meg, akkor a Bérbeadó háromhavi Bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbért jogosult követelni a Bérlőtől, mely a felszólítástól számított 3 napon belül esedékes.

 

 1. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
  • A Bérbeadó köteles biztosítani a Bérlő számára a Bérlemény kizárólagos használatát, a Bérleti szerződésben foglalt ideig és fizetési feltételekkel. Köteles továbbá biztosítani a Bérlő számára, hogy rendeltetésszerű nyitva tartási időn belül Bérleményébe bejusson.
  • A Bérbeadó a Bérlemény épületének hőmérsékletét szabályozni nem tudja, így az a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően változik. A Bérlő mindezek figyelembe vételével köteles az ingóságait elhelyezni. A hőmérsékletingadozásból származó esetleges károk megtérítésére a Bérbeadó felelősséget nem vállal.
  • A Bérbeadó a Bérleményt magába foglaló ingatlan őrzését-védelmét kamera- és távfelügyeletre bekötött riasztórendszerrel látja el.
  • Karbantartás, és programozás céljából a Bérbeadó jogosult a Bérlemény riasztóját esetenként kikapcsolni. A Bérbeadó köteles karbantartást/programozást a lehető leggyorsabban elvégezni, és a riasztót a lehető legrövidebb időn belül újra élesíteni.
  • A Bérbeadó gondoskodik elemi csapás következtében megrongálódott, elektromos-, víz-, gáz-, csatorna- hálózat ingatlanon belüli szakaszán, a keletkezett hibák kijavításáról. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha a Bérbeadót terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a Bérbeadó azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelős.
  • A Bérbeadó köteles a Bérleti időszak alatt a megrongálódott, vagy elveszett belépőkártyát térítés ellenében cserélni/pótolni.
  • A Bérbeadó joga annak mérlegelése, hogy a Bérlő által elhelyezett Ingóságok tiltott ingóságnak minősülnek-e, azok veszélyt jelentenek-e a Bérbeadóra vagy harmadik személyekre, az élet- és vagyonbiztonságra.
  • A Bérbeadó mindenkor köteles az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és a Házirendet honlpaján (http://www.raktar-kiado.hu) életbelépésük dátumával ellátva közzétenni.
  • A Bérbeadó jogosult az ASZF-et, és a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani.
  • Amennyiben a jelen szerződés bármely okból kifolyólag megszűnik, a Bérbeadó nem köteles gondoskodni bérlő elhelyezéséről, vagy alternatív helyiséget biztosítani a Bérlő számára.
  • A Bérbeadó köteles bizalmasan kezelni a Bérleti szerződés feltételeit, kivéve, ha a Bérlő kifejezetten felmenti a Bérbeadót titoktartási kötelezettsége alól. Fenti kötelezettség a bérleti időszak megszűnésétől számított öt évig érvényben marad. A titoktartási kötelezettség nem foglalja magában a Bérleti szerződés létének és a bérlemény területének harmadik személlyel történő közlését.
  • A Bérbeadó köteles haladéktalanul értesíteni a Bérlőt, ha olyan lényeges információ jut a tudomására, mely a Bérlőt, a Bérleményt, vagy a Bérleti jogviszonyt érinti, befolyásolja, ha ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul.

 

 1. A Bérbeadó felelőssége
  • Ha olyan esemény merül fel, ami a Bérbeadó kártérítési felelősségét alapozná meg, akkor arról a Bérlő azonnal, de legkésőbb a tudomására jutásától számított legközelebbi munkanapon köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A fenti határidőben történő tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén, a Bérbeadó mentesül a kárfelelősség alól.
  • Amennyiben megállapítható a Bérbeadó felelőssége a bekövetkezett kárért, a Bérbeadó legfeljebb az adott határozott idejű Bérleti jogviszonyra számított Bérleti díj mértékéig, de legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig felel. A Bérlő ezen kártérítési mértékek figyelembe vételével köteles az ingóságokat elhelyezni a Bérleményben.
  • A Bérbeadó kijelenti, hogy az alábbi károkra rendelkezik biztosítással az ingatlanra vonatkozóan:
   • tűzkár
   • vezetékesvíz-kár
   • viharkár
  • A Bérbeadó rendelkezik továbbá általános és bérbeadói felelősségbiztosítással. Ezen biztosítás alkalmas a Bérbeadó azon kárfelelősségéből adódó kártérítési kötelezettségéért való helytállásra, amely polgárjogi értelemben terheli a Bérbeadót.
  • A Bérbeadó hangsúlyozza, hogy a Bérleményben elhelyezett ingóságokra nem rendelkezik biztosítással, de a Bérlőnek javasolja az ingóságokra történő biztosítás megkötését és fenntartását a bérleti időszak alatt.
  • A Bérbeadó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:
   • ha a kár a Bérlő vagy az érdekkörébe tartozó más személy magatartásából, vagy a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegéséből következett be,
   • ha a kár a zálogjog érvényesítése során keletkezett,
   • ha a kár a Bérbeadón kívül álló körülmények miatt következett be, pl. a vis major, a bűncselekménnyel okozott károk, más Bérlők, vagy harmadik személyek által okozott károk,
   • ha a kár a Bérlő cselekménye miatt szükségessé vált intézkedések következtében következett be.

 

 1. Bérlő jogai és kötelezettségei
  • A Bérlő a bérleti jogra vonatkozó szabályok betartása mellett, rendeltetésszerű módon köteles használni a Bérleményt.
  • A Bérlő a Bérleti időszak alatt jogosult a Bérlemény riasztóját egy erre szolgáló applikáción keresztül kezelni, és a riasztó állapotát bármikor figyelemmel kísérni.
  • A Bérlő köteles a Bérleti díjat és minden ehhez kapcsolódó vagy a jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének határidőre eleget tenni.
  • A Bérlő mindenkor köteles maradéktalanul betartani az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) és a Házirendben foglalt előírásokat.
  • Az ASZF és/vagy a Házirend változása esetén, amennyiben a Bérlő a módosítással nem ért egyet, a módosítás közzétételétől számított 30 napon belül jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, de ebben az esetben kártérítést vagy a bérleti jogviszony megszűnésével felmerülő költségeit nem követelheti a Bérbeadótól.
  • A Bérlő, jelen szerződés aláírásával vállalja a bérlemény vonatkozásában, hogy a bérlet teljes időtartama alatt:
   • Betartja a bérleményre vonatkozó tűz-, vagyon-, baleset- és rendvédelmi szabályokat.
   • Nem végez, vagy nem mulaszt el olyan cselekményt, illetve más személy számára nem engedélyez olyan cselekmény végzését, amelynek következtében a Bérbeadónak büntetést, kártérítést kell fizetnie, illetve egyéb költséget vagy kiadást kell viselnie.
   • A Bérbeadó felé felel a jelen kötelezettség megszegéséből eredő minden következményért.
  • A Bérlő köteles a Bérbeadó tulajdonát képező ingatlanban úgy viselkedni, hogy az se a bérleményben, se a környezetben kárt ne okozzon, az élet, vagy vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat ne zavarjon. Az általa esetlegesen okozott bármilyen kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
  • A Bérlő köteles az általa a bérleményben és az épületben észlelt károkat a Bérbeadónak haladéktalanul jelezni. Ezen kötelezettség megszegése esetén felelősséggel tartozik minden ebből eredő kárért.
  • A Bérlő köteles a szükséges karbantartási munkálatok elvégzéséhez hozzáférést biztosítani előzetes egyeztetés alapján.
  • A Bérlő, ha a Bérleti szerződés másként nem rendelkezik, a bérleményben, csak raktározási tevékenységet végezhet.
  • A Bérlő a jelen szerződésből eredő jogait – különösen, de nem kizárólagosan bérlői jogait – nem adhatja át harmadik személynek.
  • A Bérlő köteles a Bérbeadóval együttműködni, azaz az értesítéseket átvenni, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket, a meghatározott időn belül megtenni.
  • A Bérlő köteles a változás életbelépésétől számított tizenöt napon belül értesíteni a Bérbeadót, ha lakcíme, értesítési címe, e-mai címe, vagy telefonszáma, megváltozott.
  • Gazdasági társaság, mint Bérlő esetén, a Bérlő köteles a változás életbe lépésétől számított tizenöt napon belül jelenteni, amennyiben székhelye, képviselője, tulajdonosi szerkezete megváltozott, ha felszámolási-, vagy csődeljárás indul ellene, illetve amennyiben végelszámolását határozta el. A Bérlő felel a fenti értesítés megtételének elmulasztásából eredő, illetve valótlan, vagy elégtelen adat szolgáltatása által okozott minden kárért.
  • A Bérlő köteles bizalmasan kezelni a Bérleti szerződés minden feltételét, kivéve, ha a Bérbeadó kifejezetten felmenti Bérlőt titoktartási kötelezettsége alól. Fenti kötelezettség a bérleti jogviszony megszűnésétől számított öt évig érvényben marad.

 

 1. A Bérlő felelőssége
  • A Bérlő annak tudatában helyezi el ingóságait a Bérleményben, hogy az ingóságokkal kapcsolatos minden kockázatot köteles viselni, mert a Bérbeadó azokra nem rendelkezik biztosítással és nem vállal kötelezettséget az Ingóságok közvetlen védelmére. A Bérlő tehát tudomásul veszi, hogy az ingóságok őrzés-védelmével összefüggésben a teljes kockázatot viseli és saját érdekében, ha szükségesnek látja, a saját károk és a polgárjogi felelősségével felmerülő károk fedezésére biztosítást köthet.
  • A Bérlemény riasztójának élesítése/kikapcsolása a Bérlő felelőssége, annak elmulasztásából eredő károkért a Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal.
  • A Bérlő köteles minden kárt és a felmerült költséget megfizetni a Bérbeadónak azokban az esetekben:
   • ha a kár a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megsértése miatt keletkezik,
   • ha a kár a belépőkártya és/vagy lakatkulcs elvesztése miatt keletkezik,
   • ha a távfelügyelet a riasztó ki nem kapcsolása miatt feleslegesen kivonul az ingatlanhoz
   • ha a Bérlő tevékenysége, magatartása harmadik fél számára okoz kárt
   • ha a Bérlő tevékenysége, magatartása miatt a Bérbeadóval szemben a hatóságok, vagy harmadik személy eljárást indít, szankciót alkalmaz.
  • Ha a Bérlő bármilyen okból más személynek az ingóságát helyezi el a Bérleményben, úgy köteles tájékoztatni őket arról, hogy a lejárt tartozások erejéig a Bérbeadónak a Bérleményben elhelyezett ingóságokon zálogjoga keletkezik.

 

 1. Csere Bérlemény biztosítása
  • A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó a Bérlemény, az azt magába foglaló épület, vagy épületrész átalakítását, felújítását, karbantartását, vagy egyéb nyomós okból történő lezárását tartja indokoltnak, melynek során csak aránytalan nehézségekkel tudná biztosítani a Bérlemény rendeltetésszerű használatát a Bérlő részére, jogosult a Bérlő számára átmenetileg, vagy véglegesen egy másik az eredetihez hasonló paraméterekkel rendelkező Bérleményt kijelölni.
  • A Bérbeadó a másik Bérlemény biztosításának szükségességéről értesítést küld a Bérlőnek. A Bérlőnek tíz napos határidő áll rendelkezésére, hogy az új Bérleményt megtekintse, és egyben nyilatkozzon annak elfogadásáról vagy elutasításáról.
   • Ha a Bérlő elfogadja az új Bérleményt, a Bérbeadóval megállapított új időpontban a megfelelő átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészítése mellett ingóságait egyik Bérleményből a másikba átszállítja, a korábbi Bérleményt a Bérbeadónak átadja, az újat pedig átveszi.
   • Amennyiben a Bérlő tíz napon belül nyilatkozik, hogy nem fogadja el a csereként felajánlott másik Bérleményt, a bérleti jogviszony a 30 napos határidővel megszűnik. A Bérlő a Bérleti szerződés megszűnésének napján a Bérleti jogviszony megszűnésének szabályai szerint köteles a Bérleményt kiüríteni, és a birtokba vételkorival megegyező állapotban a Bérbeadó birtokába visszaszolgáltatni.
   • Amennyiben a Bérlő tíz napon belül nem nyilatkozott, azt úgy kell tekinteni, hogy a Bérleti szerződést felmondta. A Bérleti szerződés ebben az esetben 30 napos határidővel megszűnik. A Bérlő a Bérleti szerződés megszűnésének napján a Bérleti jogviszony megszűnésének szabályai szerint köteles a Bérleményt kiüríteni, és a birtokba vételkorival megegyező állapotban a Bérbeadó birtokába visszaszolgáltatni.
  • Amennyiben a Bérbeadó helyhiány miatt a Bérlő által igényelt Bérleménynél nagyobb alapterületű csere Bérleményt biztosít, akkor arra az időre, míg megfelelő méretű csere Bérlemény nem áll rendelkezésre, a Bérbeadó a két Bérlemény Bérleti díja közötti különbözetet nem érvényesíti. Ugyanakkor a Bérlő tudomásul veszi, hogy amint megfelelő méretű kisebb Bérlemény válik elérhetővé, a Bérlő köteles a Bérbeadó értesítését követő tizenöt napon belül a Bérbeadó segítségével átköltözni. Amennyiben a Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a határidő lejártától a nagyobb Bérlemény tényleges Bérleti díját köteles fizetni.
  • Csere Bérlemény elfogadása esetén a Bérlemény elhelyezkedésén és területén kívül az eredeti Bérleti szerződés az ÁSZF és a Házirend minden előírása továbbra is érvényben marad.

 

 1. Bérlemény lezárása/felnyitása
  • Amennyiben a Bérlő elmulasztja a bérleti díjat határidőre kiegyenlíteni, a fizetés teljesítéséig a Bérbeadó jogosult a Bérlemény ajtaján található alsó lakatszembe piros lakatot helyezni, és ezzel a Bérleményt lezárni. A piros lakat Bérlő általi önkényes eltávolítása a Bérleti szerződés azonnali felbontását vonja maga után.
  • Indokolt esetben a Bérbeadónak joga van a Bérleményről a lakatot eltávolítani, a Bérleménybe bejutni, és a szükséges ideig ott tartózkodni. Indokolt esetnek minősül:
   • ha a Bérleményt, annak épületét, a Bérlő vagy kívülálló harmadik személyek ingóságait kárveszély fenyegeti,
   • ha azonnali karbantartási, javítási munkálatokhoz, a bejutás elengedhetetlenül szükséges,
   • ha a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérleményben elhelyezett ingóságok veszélyeztetik az épület, vagy más bérlők ingóságainak épségét,
   • ha a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérleményben elhelyezett ingóságok veszélyeztetik az épületben tartózkodó személyek testiépségét, vagy egészségét,
   • ha a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérleményben tiltott ingóságok találhatók.
  • Ha a Bérlemény felnyitása válik szükségessé, a Bérbeadó a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bérlőt a Bérlemény felnyitásáról, a felnyitás okáról, a megtett intézkedésekről és a Bérlő mindezekkel kapcsolatos teendőiről.
  • Ha a felnyitás a Bérlő gondatlan, vagy szándékosan előírásokat sértő magatartása miatt válik szükségessé, és/vagy, ha a Bérlő nem működik együtt a károk megelőzésében/elhárításában a Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  • Ha a felnyitás a Bérlő gondatlan, vagy szándékosan előírásokat sértő magatartása miatt válik szükségessé, és/vagy, ha a Bérlő nem működik együtt a károk megelőzésében/elhárításában, a Bérlő nem követelhet a felnyitás során keletkezett esetleges károk megtérítését a Bérbeadótól.

 

 1. Bérleti jogviszony megszűnése
  • A bérleti jogviszony megszűnik:
   • A határozott idejű Bérleti szerződés lejártával,
   • A Felek kölcsönös, írásbeli megállapodásával,
   • Rendkívüli felmondással.
  • A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés rendkívül felmondására, ha a Bérlő a bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokat súlyosan megsérti és a szerződésszegő magatartást a Bérbeadó írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül sem szünteti meg.
  • Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
   • A Bérlő bármely a Bérbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével részben, vagy egészben 30 napot meghaladó késedelembe esik.
   • A Bérlő a Bérleti szerződésben rögzített óvadék összegét a jelen ÁSZF-ben rögzített esetek bekövetkeztekor 15 napon belül nem tölti fel a Bérleti szerződésben meghatározott szintre.
   • A Bérlő a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokat súlyosan megszegi.
   • A Bérleményt szerződésellenesen hasznosítja, bérbe adja.
   • A Bérbeadó tulajdonában lévő ingatlan helyiségeit, vagy felszerelési tárgyait szerződésellenes használat folytán, vagy más módon lényegesen veszélyezteti,
   • A Bérlő magatartása következtében fennál a Bérlemény, az azt magába foglaló ingatlan, vagy harmadik személy ingóságai károsodásának veszélye, vagy az épületben tartózkodó személyek épségét, egészségét veszélyezteti.
   • A Bérleményben tiltott ingóságokat helyez el.
   • A Bérleti díj fizetés elmulasztása miatt alsó lakatszembe helyezett piros lakatot a Bérlő önkényesen eltávolítja.
   • Szerződéses kötelezettségeit olyan mértékben megszegi, hogy a Bérbeadótól a bérleti jogviszony folytatása nem várható el.
  • A Bérlő jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha a Bérbeadó jogellenesen korlátozza a Bérleménybe való bejutásban.
  • Bármely fél jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, ha a szerződésszegés nem minősül ugyan súlyosnak, de miatta a Bérlemény rendeltetésszerű használata tartósan nem biztosított, és azt a másik Fél nyolc napon belül nem orvosolja.
  • Rendkívüli felmondás esetén a szerződés felmondása a felmondó nyilatkozat megérkezésének időpontjával válik hatályossá.

 

 

 1. A Bérlemény birtokának visszaszolgáltatása
  • A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő Bérleményre vonatkozó használati joga megszűnik.
  • A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleményt legkésőbb nyolc napon belül kiüríteni és szerződés szerűen, tisztán, az átvételkorival megegyező állapotban a Bérbeadó birtokába átadni. A bérleti jogviszony megszűnésétől a bérlemény birtokának visszaadásáig terjedő időre a Bérlő köteles az aktuális Bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű használati díjat fizetni.
  • Amennyiben a Bérlő elmulasztja a bérleményt határidőre a fent leírt állapotban visszaszolgáltatni, a Bérbeadó jogosult a szükséges takarítási, javítási, karbantartási munkálatokat a Bérlő költségén haladéktalanul elvégeztetni, továbbá a Bérlő köteles a Bérbeadó számára a késedelem minden napja után az átadáskorival megegyező állapot helyreállításáig terjedő időre az aktuális bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű használati díjat fizetni.
  • Amennyiben a Bérlő elmulasztja a bérleményt határidőre  kiüríteni, Bérbeadónak joga van a bérleménybe bejutni és a Bérlő költségére a kiürítést elvégezni. Bérbeadó a kiürítéskor csak a zálogba vett ingóságokról köteles leltárt felvenni, az értéktelennek tekintett tárgyakat jogosult hulladékként kezelni. Bérbeadót nem terheli felelősség azért, ha tévedésből a Bérlő számára értéket képviselő dolgot minősít hulladéknak.
  • Amennyiben a Bérlő a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult az ebből eredően felmerülő költségeket az óvadékból levonni. Amennyiben az óvadék nem fedezi a költségeket, a Bérbeadót a Bérlőnek a bérleményben lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Mindaddig, amíg a zálogjog fennáll, a Bérbeadó megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak Bérlő általi elszállítását. A Bérbeadó jogosult ez esetben a Bérleménybe bejutni a vagyontárgyakat a Bérleményből más helyiségbe elszállítani, vagy a Bérleményt lezárni és megakadályozni a Bérlő ingatlanba történő bejutását.
  • A Bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérlő és a Bérbeadó átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti a Bérlemény állapotát.
  • Amennyiben a jelen szerződés bármely okból kifolyólag megszűnik, a Bérbeadó nem köteles gondoskodni bérlő elhelyezéséről, vagy alternatív helyiséget biztosítani a Bérlő számára.

 

 1. Értesítések
  • A Felek egymáshoz intézett értesítéseit minden esetben írásban kötelesek megküldeni a Bérleti szerződésben meghatározott értesítési címekre.
  • A Bérlő írásbeli értesítése, amennyiben a Bérlő a Bérleti szerződésben másként nem rendelkezik, E-mailben történik. A Bérlő, Bérleti szerződésben kiköthet postai úton történő értesítést is.
  • Az értesítés kézhezvételének napja:
   • E-mailben történő értesítés esetén az olvasási visszaigazolás napja, de legkésőbb az elküldéstől számított 5. munkanap.
   • Postai kézbesítés esetén a tértivevényen megjelölt átvétel napja, vagy átvétel hiányában, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza, a feladást követő ötödik nap.
  • A Bérbeadó írásbeli értesítése a Bérleti szerződésben megjelölt címen, vagy e-mail címen történhet.
  • A Bérlő és a Bérbeadó egyaránt köteles olyan helyzetet teremteni, hogy a másik Féltől érkező értesítéseket átvehesse. Mindkét Fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, ha a Bérleti szerződésben megjelölt elérhetőségeinek bármelyike megváltozik.

 

 1. Adatkezelés
  • A Bérbeadó a Bérleti szerződés megkötésekor jogosult:
   • magán személy, mint Bérlő adatait igazoló okmányokról, vagy
   • gazdasági társaság, mint Bérlő cégkivonatában megjelölt képviselő személyi igazolványáról, aláírási címpéldányáról másolatot készíteni.
  • A Bérbeadó az igazolványokról készített másolatokat a Bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a Felek között semmilyen jogvita nem merül fel, megsemmisíti. Jogvita esetén a Bérbeadó a másolatokat az ügy lezárultáig megőrzi.
  • A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményt magában foglaló ingatlanon kamerarendszer működik, mely folyamatos felvételeket készít és minimálisan tíz napos időtartamra megőriz. Amennyiben bármilyen olyan esemény történik, amelynek bizonyításához szükséges a képfelvétel, azt a Bérbeadó felhasználhatja.
  • A Bérbeadó szükség esetén az érintett Bérlőnek a felvételek megtekintését lehetővé teszi, azonban a felvételekről másolatot kizárólag hatóságok számára ad ki.
  • A Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérleti szerződés megkötése és teljesítése során, azzal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét biztosítsa, az arra nem jogosult személyek hozzáférését megakadályozza.
  • A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti szerződés megkötése és teljesítése során, azzal összefüggésben, különösen a Felek közötti elszámolás, értesítési kötelezettség, valamint kapcsolattartás céljából a Bérbeadó tudomására jutott, személyes adatai (pl. név, elérhetőségi adatok,) kezeléséhez a Bérleti szerződés létrehozásához és a Feleknek a szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítéséhez fűződő jogos üzleti érdeke biztosítja a megfelelő jogalapot, ahhoz az érintettek külön hozzájárulására nincs szükség.
  • A Bérbeadó köteles biztosítani, hogy a saját vonatkozásában kialakított jogos érdeken alapuló adatkezelésének jogszerűségét megteremtse. Köteles továbbá biztosítani, hogy az érdekében eljáró érintetteket a fenti célok érdekében folytatott, jogos érdekükön alapuló adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesítse, illetve az érintettek személyes adatainak másik Fél részére való átadása, továbbítása, valamint bármely más jellegű kezelése jogszerűen történjen.
  • A Feleket terhelő adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a jogszabályokban meghatározott keretek között, módon, ideig és a jogszabályban meghatározott célból mindegyik Fél a másik Fél érdekében eljáró érintett személyes adatait kezelheti. Az ilyen célból és jogalapon végzett adatkezelésekről az érintetteket megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni, amelyről mindegyik Fél maga köteles gondoskodni.

 

 1. Vis major
  • A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Ptk-ban rögzített, akaratukon kívül álló, úgynevezett elháríthatatlan külső okok (események, történések, a bérlemény megközelítését lehetetlenné tévő időjárási körülmények stb.) között elismerik vis maiorként az olyan körülményeket, amelyek a szerződéskötés után rendkívüli jellegű, előre nem látott és egyik fél által sem elhárítható esemény következtében állnak be (földrengés, árvíz, szélvihar, felhőszakadás, háború stb.).
  • Vis maior megállapításához az olyan elháríthatatlan külső körülményeket kell bizonyítani, amely az adott fél tevékenységi körén kívül esik
  • A vis maior események mentesítik Feleket a szerződési kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, de következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. Amennyiben ezen események a szerződés teljesítésének átmeneti korlátozásához vezetnek, Feleknek külön megállapodásban kell rögzíteniük, hogy a jogviszonyukat fenntartják és a teljesítési határidőt módosítják, vagy a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. A szerződés megszüntetése esetén Feleknek a már teljesített szolgáltatások tekintetében el kell számolniuk.
  • A Bérleti jogviszonyra vonatkozó kötelezettségek teljesítésében akadályozott Félnek, indokolatlan késedelem nélkül, írásban tájékoztatnia kell a másik Felet a fenti körülmények bekövetkeztéről, illetve megszűnéséről.

 

Budapest, 2024. június 18.